info@warmbud.com.pl, tel: + 48 515 291 305

Warto przeczytać

Świadectwa energetyczne

 

Od kiedy wymagane są Świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Z dniem 1.01.2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania, podlegających najmowi, zbyciu lub po przeprowadzonej przebudowie. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo Budowlane

Czym jest Świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym zapotrzebowanie budynku na energię dla celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji oraz w szczególnych przypadkach - oświetlenia.

W jaki sposób sporządza się Świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Podstawą do sporządzenia ŚCHE jest charakterystyka energetyczna budynku wynikająca z dokumentacji projektowo-technicznej lub powstałą w wyniku inwentaryzacji. Nie bierze się pod uwagę subiektywnych wskaźników takich jak zużycie energii przez użytkowników budynku.

Jak długo jest ważne Świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo jest ważne maksymalnie 10 lat o ile w międzyczasie budynek nie zostanie poddany remontowi lub modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną. Jeżeli przeprowadzono roboty budowlane zachodzi konieczność ponownego sporządzenia świadectwa dla warunków istniejących po przebudowie.

Kto może sporządzać Świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Świadectwa mogą być sporządzane przez uprawnione osoby, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej oraz osoby, które ukończyły studia bądź kurs i zdały egzamin państwowy.

Dla jakich budynków Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są wymagane?

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2·rok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Jak wygląda Świadectwo charakterystyki energetycznej?


Wykonanie: VEKTOR