info@warmbud.com.pl, tel: + 48 515 291 305

DORADZTWO BUDOWLANE

 

  I. KOSZTORYSY

 

 

 

 • Przygotowanie dokumentów n i ezbędnych do rozpoczęcia procesu budowy.
 • Harmonogram realizacji.
 • Kontrola techniczna wbudowywanych materiałów, robót zgodnych ze sztuką budowlaną.
 • Kontrola stanu zaawansowania prac i płatności.
 • Końcowe rozliczenie budowy wraz z rozliczeniem finansowym budowy.
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich.
 • Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych

 

 

 W jakim celu tworzony jest kosztorys?

Kosztorys budowlany

dokument opracowany w celu ustalania ceny według przyjętych metod kosztorysowania oraz ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej lub faktycznie wykonanych prac, sporządza się go miedzy innymi w celu:

 

 • określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:

  • przez inwestora ( kosztorys inwestorski): w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,

  • przez wykonawcę ( kosztorys ofertowy): w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji i inne,

 • prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, np. kosztorys powykonawczy

 • rozstrzygania sporów, w celach dowodowych, przy zamówieniach publicznych.

Przy tworzeniu dokumentacji kosztorysowej używany jest program Norma Pro oraz aktualizowane kwartalnie cenniki wydawnictwa Sekocenbud.

 

 

 Cennik kosztorysów

Lp.

Opis

Ceny brutto

(cena za pozycję)

1

Kosztorys inwestorski/ ofertowy w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową, wersja papierowa i elektroniczna

10,00 zł

(minimum 200,00 zł/ kosztorys)

2

Kosztorys inwestorski/ ofertowy w oparciu o dostarczony przedmiar w wersji elektronicznej, wersja papierowa i elektroniczna

8,00 zł

(minimum 200,00 zł/ kosztorys)

3

Przedmiar robót budowlanych, wersja papierowa i elektroniczna

8,00 zł

(minimum 200,00 zł/ kosztorys)

4

Sprawdzenie kosztorysu wykonanego w innym programie

5,00 zł

(minimum 300,00 zł/ kosztorys)

5

Sprawdzenie kosztorysu wykonanego w programie Norma Pro

4,00 zł

(minimum 200,00 zł/ kosztorys)

6

Kosztorys uproszczony do banku – wniosek o udzielenie kredytu

 200,00 zł

 

 

 

Każdorazowo ceny mogą być ustalane indywidualnie

 

 

 

 

II. PRZEGLADY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na Właścicieli i Zarządców Nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych

Zakres przeglądów obejmuje kontrolę:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

 • przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia,

 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

 

Zakres przeglądu pięcioletniego:


 1. Przeprowadzenie kontroli konstrukcyjnej tj.:

 • badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

 • sprawdzenie stanu konstrukcji,

 • badanie stanu elewacji,

 • przegląd pomieszczeń obiektu.

 

 1. Przeprowadzenie kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,

 • badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,

 • oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i in.).

 

 1. Przeprowadzenie kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych tj.:

 

 • badanie drożności przewodów kominowych (wentylacja grawitacyjna),

 • ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych)

 • oględziny innych typów wentylacji.

 

 1. Przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych tj.:

 • ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej i jej szczelności – butla gazowa

 • oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie,

 • badanie innych urządzeń służących do przetwarzania, przesyłania lub magazynowania paliw gazowych.

 

 1. Założenie Książki Obiektu Budowlanego:

 • wypisanie Książki,

 • inwentaryzacja posiadanej dokumentacji budowlanej,

 • przekazanie informacji o sposobie prowadzenia K.O.B..

 

 1. Przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego konstrukcji obiektu tj.:

 • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

 • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,

 • oględziny otoczenia obiektu.

 

 1. Przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych tj.:

 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,

 • ustalenie stanu technicznego osprzętu,

 • oględziny zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

 • badanie oporności izolacji przewodów,

 • badanie uziemień instalacji i aparatów.

 

Przykładowe ceny przeglądów technicznych obiektów budowlanych*

 

Książka obiektu budowlanego

Ryczałt

500,00 zł

Pięcioletnia kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Ryczałt 1600,00 zł

Roczna kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Ryczałt 900,00 zł

Oględziny instalacji i urządzeń elektrycznych

Ryczałt 300,00 zł

Oględziny instalacji odgromowej

Ryczałt

300,00 zł

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Punkt

 9,00 zł
Pomiary rezystancji izolacji obwodów i-fazowych Obwód  9,00 zł
Pomiary rezystancji izolacji obwodów iii-fazowych Obwód  9,00 zł
Pomiary wyłączników różnicowoprądowych Wyłącznik  9,00 zł
Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej Złącze  14,00 zł

 * ceny dotyczą obiektu 2 kondygnacyjnego o powierzchni 500 m2Wykonanie: VEKTOR